ภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day )

ภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day )

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก (ศพก. เครือข่าย ) หมู่ที่ ๗ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day)โดยมี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วม

นายชาลี สิตบุศย์ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรทการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) เพื่อกระต้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยง่านต่างๆมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ อำเภอละ 1 ครั้ง บุคคลเป้าหมายอำเภอละ 100 ราย รวมเป็นหมายทั้งสิ้น 300 ราย

นายชาลีกล่าวต่อไปว่าในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรอำเภอถลางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ในครั้งนี้ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก( ศพก.) เป็นสถานที่จัดงานซึ่งได้นำผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเกษตร โดยมีกิจกรรมและฐานเรียนรู้ที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ และฐานเรียนรู้แปรรูปกระเจี๊ยบเขียว การบริการของหน่วยงานต่างๆ.ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตร
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลร่วมมือจากเทศบาลศรีสุนทร ผู้นำชุมชน

นายสุภโรจน์ ทรงยศ ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ศพก. เครือข่าย และสมาชิกศูนย์ q ที่ได้นำเอาผลสำเร็จของศูนย์ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ นำไปสู่ผลสำเร็จที่ยั่งยืน และถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรท่านอื่นๆ คาดว่าจะทำให้เกษตรกรได้นำความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตร ไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงการตลาดได้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาล

2 thoughts on “ภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day )

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: how long does cialis last