ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ควบคุม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน ไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้นทุกมิติ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม โต๊ะแซะชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกหน่วยเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2563 ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 62 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และเรือ Diamond Princess รวม 86,993. ราย เสียชีวิต 2,980. ราย มียอดผู้ป่วยยืนยันในเขตในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่วนของประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 42 ราย และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดต่อโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558

การประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดได้รับทราบคำสั่ง บทบาทภารกิจ รวมทั้งติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเตรียมรับมือ หากมีการแพร่กระจายในวงกว้าง สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่ 14 มีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการทางเดินหายใจล้มเหลวหรือถึงขั้นเสียชีวิต หลังจากประกาศโรคติดต่ออันตรายแล้ว จะเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ v 2558 ซึ่งต้องนำมาบังคับใช้ถ้าเกิดมีผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย และไม่ได้รับความร่วมมือ พ.ร.บ.นี้ จะเป็นเครื่องมือบังคับใช้ โดยมี มาตราที่เกี่ยวข้อง หลายมาตรา โดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 มาตรา 31 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมาตรา 32 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากมีเหตุสงสัยว่ามีคนป่วยที่เข้กับโรคโควิด19 ซึ่งมีอาการไข้ไอเจ็บคอ และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องแจ้งทันที วิธีการแจ้งกับผู้แจ้ง ผู้แจ้งประกอบไปด้วยสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือเจ้าบ้านผู้ดูแลกรณีรักษาที่บ้าน กลุ่มที่สองคือกลุ่มสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มที่สามคือผู้ที่รับผิดชอบตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มที่สี่คือสถานพยาบาล ซึ่งทั้ง 4 แห่งนี้ถ้าเกิดมีผู้สงสัยจะต้องแจ้งผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง เจ้าพนักงานที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานกรมควบคุมโรคภายใน 1 ชั่วโมงอาจจะแจ้งโดยตรงกับทางเจ้าพนักงานหรือแจ้งทางโทรศัพท์ ทางโทรสารหรือวิธีการใดก็ได้รายละเอียดที่จะต้องแจ้งบอกชื่อที่อยู่ของผู้ที่ป่วยรายละเอียดของผู้ป่วยชื่ออายุเพศอาการสำคัญของผู้ป่วย

จากนั้นที่ประชุมรับทราบการทำแผนเผชิญเหตุมาตรการรับมือและการซ้อมแผนบนโต๊ะกรณีรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

Comments are closed.