ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 หารือมาตรการยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 หารือมาตรการยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เตรียมนำ www.gophuget.com กลับมาใช้ ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตลงทะเบียน เป็นข้อมูลติดตามตัว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19

            วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564

            หารือมาตรการยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังนี้

            ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

            ข้อ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร

            ข้อ 3 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์

            ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์

            ข้อ 5 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

            ข้อ 6 การจัดกิจกรรมทางสังคม

            ข้อ 7 การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

            ข้อ 8 มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

            ข้อ 9 การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ

            สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid 19 ในวันนี้ ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อ สะสมรวม 192 ราย รักษาหาย กลับบ้านแล้ว 1 ราย คงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 191 ราย ทางจังหวัดจึงมีมาตรการเข้ม ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆและโหลด App หมอชนะ DMHTT ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ว่าที่ ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสรุปสาระสำคัญดังนี้

            ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดมีเพิ่มเติม ในส่วนของกิจกรรม ดำน้ำ เนื่องจากข้อมูลจากสาธารณสุขพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อรวม 192 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางน้ำ จำนวน กว่า 10 คน

ในส่วนที่มีข้อกังวลว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง17จังหวัด เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะมีการกักตัวหรือไม่นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทั้ง 3 ระลอก ด้านเศรษฐกิจ อย่างมาก พี่น้องประชาชนว่างงาน ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงหามาตรการที่จะไม่ปิดเมือง และไม่กักตัว แต่จะมีมาตรการ ในการควบคุมที่ไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมในวันนี้จึงมีมติที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ทางจังหวัดเคยปฏิบัติมา ในการแพร่ระบาดของ covid ระลอกที่ 1 และ ระลอกที่ 2 นำมาปรับใช้

โดยกำหนดให้พี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดสีแดง 17 จังหวัด เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องมี Application หมอชนะและลงทะเบียนผ่านhttp://xn--www-3ml7h.gophuget.com/ และเมื่อเข้ามาในพื้นที่ใดจะต้องรายงานให้ EOC ประจำตำบล หรือท้องถิ่น ทราบโดย แต่ละท้องถิ่น จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล ในกรณีที่ท่านพักอาศัยในบ้านญาติ เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ได้นำเชื้อเข้าในพื้นที่ว่าท่านใช้และในกรณีที่พักในโรงแรมและสถานที่พัก จะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรม ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและลงทะเบียนhttp://xn--www-3ml7h.gophuget.com/ และทำบันทึก ว่าในแต่ละวันมีการเดินทางออกไปที่ใดบ้าง จากนั้นส่งรายงานให้กับ EOC ประจำตำบล หรือท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการติดตามในกรณีที่มีการติดเชื้อโควิค 19 มาตรการเหล่าจะทำให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถควบคุมโรค จำกัดวง และติดตามผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยง สูงและเสี่ยงต่ำ มาดำเนินการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว

            สำหรับในส่วนของการปิดสถานบริการได้มีคำสั่งปิดไปแล้วระหว่างวันที่ 9- 18 เมษายนที่ผ่านมา และจากคำสั่งจาก ศบค.ในรอบนี้ ได้ยืดระยะเวลาในการปิดสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

            ทั้งนี้ จะได้เร่งจัดทำคำสั่ง/ประกาศของจังหวัด แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเร็วต่อไป

Comments are closed.