ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและการจัดงานวันแห่งครอบครัวและสตรีสากล ประจำปี 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นโดยมีมติดังนี้ รับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี ในวันแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้แก่ครอบครัวพันธุ์ฉลาด (นางสุธรรม พันธุ์ฉลาด) และรับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นที่เป็นแบบอย่างระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ครอบครัวได้แก่ครอบครัวดวงจิตต์ ครอบครัวสุขประเสริฐและครอบครัวแซ่ขู่ โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2563 จะต้องมีคุณลักษณะเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในชุมชนทั้งหมู่บ้าน เป็นครอบครัวที่มีจิตอาสาปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดมลภาวะอันเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกในครอบครัวมีความประพฤติดีมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่มีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนที่เสียสละทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว ไม่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็น เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีหน่วยงานเสนอชื่อครอบครัวเข้ารับพิจารณา รวม 5 ครอบครัว และพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ซึ่งปรากฏว่ามีหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก 2 คน และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.