ภูเก็ตประชุมหารือร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พัฒนาแก้ไขปัญหา

ภูเก็ตประชุมหารือร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีประเด็นหาและข้อเสนอที่สำคัญคือ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย ,รายงานการเป็นประโยชน์ของการเป็นเจ้าภาพงาน Expo ต่อเมืองไมซ์ซิตี้, รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต, รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, การจัดสรรตารางเวลาเที่ยวบินขึ้นลงของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต, ติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างถนนเส้นหลวงปู่สุภา (สายฉลอง-ป่าตอง) ,การติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร ถนนหมายเลข 4027 (สายป่าคลอก-เมืองใหม่) , ติดตามความคืบหน้าโครงการถนนเส้นทางไปสนามบิน (เกาะแก้ว-สาคู), การรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลคัดแยกขยะในทุกครัวเรือน และการจัดระเบียบใบอนุญาตโรงแรม
โดยที่ประชุมได้มีการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับรองในเรื่องที่ภาคเอกชนต้องการทราบ ประกอบด้วย การจัดสรรตารางเวลาเที่ยวบินขึ้นลงของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยในเรื่องนี้สำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งการจัดสรรช่วงเวลาการบินของท่าอากาศยานภูเก็ตที่สามารถอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินขึ้นลงได้และข้อมูลสายการบินที่ได้รับอนุญาตจาก กกท.แล้วแต่ไม่สามารถทำการบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ท่าอากาศยานภูเก็ตและประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตทราบถึงการดำเนินการด้วยแล้ว ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย ซึ่งในเรื่องนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้รายงานว่าได้เป็นผู้ประสานให้ อปท. 9 แห่ง ดำเนินการการขุดลอกคลองรวม 15 โครงการ โดยมีแผนที่จะครอบคลุม อปท.ทั้ง 18 แห่ง และ อบจ.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนอีก 1 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ นอกจากนี้เรื่องที่ภาคเอกชนต้องการติดตามผลในอีก 1 เรื่องคือ การเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งในเรื่องนี้ทางชลประทานภูเก็ตได้แจ้งว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งวิธีการระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสูบน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำที่ยั่งยืน โดยโครงการชลประทานภูเก็ตจะทำแผนบริหารโครงการน้ำระยะยาวเสนอไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ต่อไป รวมถึงเรื่องการจัดระเบียบใบอนุญาตโรงแรม โดยที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตได้รายงานสถานะปัจจุบันในการกำกับดูแลการจัดที่พักในจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 21 มิถุยน 2562 ว่า โรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พรบ.โรงแรม พ.ศง 2547 จำนวน 546 แห่ง มีห้องพัก 53,098 ห้อง ทั้งยังให้อำเภอและ อปท. ร่วมกันสำรวจสถานที่พักประเภทอื่นในพื้นที่ที่นำห้องพักมาเปิดให้บริการเป็นโรงแรม ปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 1,428 แห่ง

นอกจากนี้ในเรื่องเพื่อทราบ ยังมีการรายงานให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต, สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต, การดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, รายงานการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตภายใต้กรอบวงเงิน 200 ล้านบาท โดยอำเภอเมืองภูเก็ต, อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ต เป็นต้น
ทั้งนี้ในเรื่องเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าเรื่องของภาคเอกชนที่ได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองในด้านติดตามความคืบหน้าระบบป้องกันน้ำท่วมบนเส้นทาง 402 ที่ได้รับงบประมาณมาแล้วจำนวน 3 จุด , การติดตามการแก้ไขป้องกันขยะในทะเลของจังหวัดภูเก็ต กรณีเรือประมงชาวไทยและต่างด้าวทิ้งขยะลงทะเลเป็นจำนวนมาก โดยภาคเอกชนได้ขอให้ภาครัฐหาวิธีรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนที่ทำงานในเรือทั้งแรงงานต่างด้าวและคนไทยช่วยกันเก็บขยะในทะเล โดยให้เรือประมงทุกลำช่วยกันนำขยะในเรือรวบรวมกลับเข้ามากำจัดที่ฝั่ง ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป

Comments are closed.