ภูเก็ตพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายพิสุทธ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายพิสุทธ์ ปัญจเดโช กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องสืบเนื่อง กรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลเมืองป่าตองขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจัดทำโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องข้อพิพาท ซึ่งทาง ส.ป.ก.กำลังดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่แจ้งสิทธิการครอบครองอยู่ นอกจากนี้ยังมีวาระในเรื่องเพื่อทราบในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรโอนสิทธิและอนุมัติให้ทายาทเกษตรกรรับตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขต ส.ป.ก. จำนวน 5 ราย ซึ่งทางที่ประชุมจะมีการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

            นายพิสุทธ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมในเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่องให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรผู้ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ตในแปลงที่ว่าง และพิจารณาให้ความเห็นขอบในเรื่องกรณี อบต.กมลาขออนุญาตใช้ที่ดินในเขต ส.ป.ก. เพื่อสร้างถนน

            ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินในเขต ส.ป.ก. อำเภอเมืองแปลงที่ว่าง ทาง ส.ป.ก. ได้มีการรับขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินแล้วและจะได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

Comments are closed.