ภูเก็ตเร่งทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

ภูเก็ตเร่งทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้โดยเร็วพบยังเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,815.70 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,537.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.51 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับงบในส่วนของการพัฒนาจังหวัดประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดทั้งสิ้น ในส่วนของ 197.35 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 69.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.50 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งจังหวัดอันดามันทั้งสิ้น 484.94 บ้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 126.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16 ต่ำกว่าเป้าหมาย

นายประกอบ กล่าวต่อไปว่า จากการที่ได้มีการประชุมและติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ยังต่ำว่าเป้าหมายที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ทุกส่วนราชการก็ได้มีการเร่งรัดในการเบิกจ่ายอยู่ตลอด ซึ่งบางโครงการได้มีการส่งมอบงานไปแล้วแต่ยังติดในขั้นตอนของธุรการ ทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ทางจังหวัดได้มีการกำชับและเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อไป

Comments are closed.