ภูเก็ต เตรียมพร้อม เป็นจังหวัดนำร่อง รับกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ภูเก็ต เตรียมพร้อม เป็นจังหวัดนำร่อง รับกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตามที่ ศบค.กำหนด ภายใต้ มาตรการ 5 T

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. จะมี มาตรการผ่อนคลาย ให้กลุ่ม ชาวต่างชาติ 11 กลุ่ม เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ นั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยได้ประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ืภูเก็ต จะต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่กำหนด (ALSQ) โดย ทางโรงแรมจะทำข้อตกลงกับโรงพยาบาล เพื่อมีทีมแพทย์ตรวจคัดกรองโรค 2 ระยะ คือช่วง วันที่ 3-5 และ ช่วง วันที่ 11-13 เพื่อให้มั่นใจว่า ปลอดจาก โควิด-19

อย่างไร ก็ตาม ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต จะต้องได้รับอนุญาตจากสถานทูตไทยในประเทศต้นทาง และ ยอมรับเงื่อนไขในการเข้ามาแล้ว ต้องกักตัวเอง 14 วัน ณ สถานที่ที่กำหนด ตลอดจน ผ่านการตรวจสุขภาพว่า ปลอดจากโควิด -19 ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือมี FIT TO FLY และ Covid free พร้อมทั้งต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 100,000 US เพื่อ มั่นใจว่า หากเดินทางเข้ามาแล้ว ป่วย จะมีเงิน ในการดูแลรักษา

ขณะนี้ทางจังหวัด ได้เตรียมทดสอบระบบ มาตรฐานของโรงแรม มาตรการรักษาความปลอดภัย ทีมแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่ ศบค.กำหนด

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเตรียมมาตรการ 5 T รองรับการเป็น จังหวัดนำร่อง ที่จะรับนักท่องเที่ยว หรือ กลุ่มคนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ตาม ที่ ศบค.กำหนด ดังนี้

T : Target การกำหนดกลุ่มที่เดินทางเข้ามา โดย ศบค. และเลือกสถานที่กักตัว หรือ ALSQ

T : Testing การคัดกรองตรวจหาเชื้อที่ต้นทางและที่สนามบินภูเก็ต

T : Tracing การติดตามโดยมี แอปพลิเคชั่นตามตัว สามารถติดตามได้แบบ REALTIME

T : Treatment การดูแลรักษา มีบุคลากร เครื่องมือ เวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ

T : Trust เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจโดยมีการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวต่างชาติ เข้าใจว่า ภูเก็ต มีความพร้อม มีการเตรียมการที่ดี มีมาตรฐาน ในการกำกับดูแล ป้องกัน และ เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง จะมีการตั้งกองทุน เพื่อช่วยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้มาตรการ 5 T ขอยืนยันว่าภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดนำร่องในการรับผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

Comments are closed.