มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี)แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยและครอบครัว ทั้งที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำพร้าด้วยเหตุ ครอบครัวประสบสาธารณภัย

ในปีการศึกษา 2563 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้แจ้งการอนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยจังหวัดภูเก็ตมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนพระราชทานฯ และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 8 ราย รายละ 30,000.-บาท แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 15,000.-บาท โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานโดยตรงนับได้ว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันนี้

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน (กระเป๋าเป้) แก่นักศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ในแต่ละปีนักเรียน นักศึกษา จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทาน ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาสูงสุด เนื่องด้วยการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งในชีวิต

สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ขอให้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า ถึงแม้นักศึกษาและครอบครัวจะประสบสาธารณภัย ความยากลำบาก หรือปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารหลั่งไหลมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้กลับฟื้นยืนต่อไปได้ ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรค ขอให้มุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความกตัญญู กตเวที มีจิตอาสา ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานให้ทุกคนเป็นคนดีแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

Comments are closed.