รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา พร้อมร่วมเคารพธงชาติกับนักเรียน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563  ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมืองภูเก็ต ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัววิทยาโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ปรานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก นายสุนันท์ ตราชู ผู้จัดการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วม

นายสุนันท์ ตราชูกล่าวว่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยามีประวัติการก่อตั้งมา 100 กว่าปี ภายใต้การกํากับการ ดูแลของมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก โดยคุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก เป็นผู้ลง นามแทนรับใบอนุญาต โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ คือ 1) จริยธรรม  2) ปัญญา  3) สุขลักษณะ  4) สปิริต  5) สุนทรียศาสตร์ เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตาม รูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปัจจุบันมีครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จํานวน 250 คน มีนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 671 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 862 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 608 คน รวมจํานวน 2,141 คน โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงเวลา 5 ปี ปัจจุบันอยู่ในแผนช่วงที่ 2 กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด คุณภาพผู้เรียน ภาษาจีน วัดความรู้ผ่าน HSK ภาษาอังกฤษ วัดความรู้ ผ่าน CEFR พัฒนากีฬา (ว่ายน้ํา วูซู บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส) สู่ระดับประเทศ พัฒนาดนตรี สู่วง ออเคสตร้า เป้าหมายเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ประเทศจีน 50% ประเทศอาเซียน 1096 ประเทศไทย 40%

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ถือเป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังเยาวชนของเราให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมร้องเพลงชาติกับนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนด้วย

Comments are closed.