รมช. ศึกษาธิการมอบนโยบายและพิธีมอบรางวัลสดุดีครูเอกชน

รมช. ศึกษาธิการมอบนโยบายและพิธีมอบรางวัลสดุดีครูเอกชนและรางวัลผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการและเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสดุดีครูเอกชนและรางวัลผู้บริหารและ ครูเอกชนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2563 ของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัด เข้าร่วม

นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีทั้งสิ้นรวม 84 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จํานวน 23 โรงเรียน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ จํานวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน นอกระบบ จํานวน 149 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนต่างๆได้กระจายทั่วพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้น และแต่ละโรงเรียนมีจุดเน้นการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน จนทําให้ผู้ปกครองทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมั่นและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพื่อให้ได้คุณภาพและ เป็นกําลังที่สําคัญของประเทศชาติต่อไป

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดให้มีโครงการ คัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนขึ้น เพื่อสรรหาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง เป็นที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่าง ของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผล งานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงาน ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็น แบบอย่างของครูและเด็กให้ทําความดีต่อไป

สำหรับผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ ประกอบด้วย รางวัล สดุดีครูเอกชน ระดับภาคใต้ จํานวน 1 ราย, รางวัลชมเชย สดุดีครูเอกชน จํานวน 7 ราย และรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จํานวน 15 โรงเรียน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่จัดการโดยภาครัฐและเอกชนที่ต่างมุ่งหวังเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ที่ถือเป็นพลังสำคัญ ในการที่จะนำมาและพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามากมาย จึงเป็นความท้าทายของครูในการจัดการการเรียนการสอน นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว การจัดสวัสดิการแก่ครู ก็เป็นเรื่องสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู ซึ่งทางภาครัฐได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้มีการผลักดันตลอดมาเพื่อให้ครูทุกคนมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

Comments are closed.