รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พบปะพี่น้องชาวประมง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พบปะพี่น้องชาวประมงพานิชย์กรณีคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง ภูเก็ต (องค์การสะพานปลา) พบปะพูดคุยกับนายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต และ พี่น้องชาวประมงพานิชย์ กว่า 100 คน ที่ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านกรณี การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ติดประกาศ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมารีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หมู่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเพื่อประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ หากบุคคลใดมีความเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

นายสมยศ วงศ์บุณยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ตกล่าวว่า พี่น้องชาวประมงได้มีการประชุมและมีมติคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทมาร์ซันจำกัด (มหาชน) จะมาประกอบกิจการโรงงานเพื่อ ซ่อมแซม ต่อเรือ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต(องค์การสะพานปลา) เพราะจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำทางอากาศ และฝุ่นละออง อีกทั้งมีผลเสียกับพี่น้องชาวประมง เนื่องจาก องค์การสะพานปลามีนโยบายจัดพื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจให้กับพี่น้องชาวประมงในการขนถ่ายสัตว์น้ำและหากมีการตั้งโรงงานจะมีการปล่อยน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ดังกล่าวยังมีครัวเรือน ชุมชน พี่น้องชาวประมงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง มีป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ จึงมองว่าการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการของในการซ่อมเรือ จะเกิดผลเสียในหลายๆด้าน รวมทั้งการท่องเที่ยวของภูเก็ตด้วย

Comments are closed.