รับฟัง นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2563

จังหวัดภูเก็ต ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล รับฟัง นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำนายโสภณ ทองไสย, ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,ผู้แทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต , นายอำเภอถลางและนายอำเภอกะทู้, หัวหน้าส่วนราชการ ,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 จากห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) และมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ,นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน นปถ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นการปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564-2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดรับกับเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจะเน้นกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การลดอุบัติเหตุเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและถนน ประกอบกับรัฐบาลได้ยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ อีกทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดและจริงจังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศปถ.ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้มข้นตลอดปีทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563” ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม 8 มาตรการ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านคน ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยงสีแดงอย่างเข้มข้น มีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

2 thoughts on “รับฟัง นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2563

  1. Pingback: generic ventolin inhalers for sale

  2. Pingback: vagragenericaar.org