“ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมนำเสนอนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดแถลงข่าว เชิญชวนร่วมงาน “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมนำเสนอนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่เศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานแถลงข่าว ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเชิญชวนร่วมงามวัน ราชภัฏ สืบสาน รักษา ต่อยอด นำโดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยอาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและมีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย จึงอยากให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยเฉพาะการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่ใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวัน “ราชภัฏ” ที่ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงาน “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันราชภัฏ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,การจัดกิจกรรม Run To Night วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในครั้งนี้

ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่เศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดความยั่งยืน ในการนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนทำให้เกิดประสิทธิผลกับคนในชุมชนอย่างดีเยี่ยม

Comments are closed.