ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตาม ปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและหาแนวทางแก้ไข

ณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตาม ปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2563 นายสาคร เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมติดตาม ปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญการบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมรายงาน สรุปสถานการณ์น้ำสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งปี 2563 ของจังหวัดภูเก็ต

นายสาคร เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อประชุมติดตาม ปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญการบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ต สำหรับข้อมูลของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางคณะทำงานจะดำเนินการสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลในการอนุมัติโครงการและขับเคลื่อนโครงการต่างๆของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี(ข้อมูลปี 2562) โดยอยู่ในเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็น 60% ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน 3 แห่ง,ปริมาณฝนเติมอ่าง,สูบน้ำเติมอ่างขุมเหมืองสาธารณะเอกชนบางแห่ง และอยู่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคิดเป็น 40 %

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการขาดแคลนน้ำสาเหตุเกิดจากแนวโน้มผู้ใช้น้ำสูงขึ้นจากอัตราเพิ่มขึ้นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2575 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะสูงขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในส่วนของการขาดแคลนน้ำพบว่า ในเขตพื้นที่ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคบางฤดูกาล ปริมาณน้ำต้นทุนโดยเฉพาะในอ่าง เก็บน้ำของโครงการชลประทานมีความขาดแคลนไม่เพียงพอ และในพื้นที่นอกเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำไม่ดีและปริมาณน้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายเขตให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจึงขอเสนอโครงการ 9 โครงการ ดังนี้

-แผนระยะสั้นจำนวน 5 โครงการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ งบประมาณ 120 ล้านบาท ,โครงการระบบสูบบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ,โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำประปา,โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต

-แผนงานระยะกลาง มีจำนวน 2 โครงการคือโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลและโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต

-แผนงานระยะยาวมีจำนวน 2 โครงการคือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต

ทั้งนี้หากทั้ง 9 โครงการประสบความสำเร็จจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ภูเก็ต กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตให้บริการ ผู้ใช้น้ำ 65,866 ราย โดยมีกำลังการผลิต
รวม 102,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนี้ สถานีผลิตน้ำบางวาด 57,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสถานีผลิตน้ำบางโจ 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสถานีผลิตน้ำคลองกระทะ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสถานีผลิตน้ำพุจำปา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้วจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้กำหนดแผนการช่วยเหลือประชาชนตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้วร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพภาคที่ 4 เทศบาลรัษฎา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการระดมรถบรรทุกน้ำมาบรรทุกน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน แจกจ่ายน้ำเฉลี่ยวันละ 200,000 ลิตร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ดำเนินการเจรจากับกลุ่มน้ำเอกชนเพื่อดำเนินการซื้อน้ำดิบมาผลิตเป็นน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะ อากาศ แบบ ฝน 8แดด 4 ซึ่งพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 80% จะไหลลงทะเล โดยจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในการจัดเก็บได้น้ำเพียง 20 % ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีปั๊มจำนวน 4 ตัวเท่านั้น จึงอยากเสนอให้มีการซื้อปั๊มน้ำเพิ่มเพื่อให้มีการ ดูดน้ำไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำที่มีให้เต็มเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอีกทางหนึ่ง

โดยเบื้องต้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะและความต้องการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปดำเนินการในการสนับสนุนให้การแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ต ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

One thought on “ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตาม ปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและหาแนวทางแก้ไข

  1. Pingback: vagragenericaar.org