ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบปฏิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบปฏิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรม คนเข้าเมือง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสถียรภาพด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการปฏิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการที่พักแรม ร่วมให้ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลคนเข้าเมือง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลแรงงานต่างด้าวข้อมูลเกี่ยวกับคดี ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้อมูลสถานที่พักแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนนำข้อมูลทั้งหมดจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมการจัดเก็บข้อมูลคนเข้าเมือง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกประเทศ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่พักแรมทุกรูปแบบ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพัก เพื่อสังเกตการจัดเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักของผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้องและเข้มงวด เพื่อความมั่นคงของประเทศ

พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเกี่ยวพันกับความปลอดภัยและความมั่นคงที่ต้องสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

Comments are closed.