วางมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

จังหวัดภูเก็ตวางมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2564 โดยมีว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโรงแรมข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมาตรการดังกล่าว

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 101/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางเรือและทางด่านท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดที่ทาง ศบค. กำหนดเป็นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 28 จังหวัดต้องโหลดแอพลิเคชั่น “หมอชนะ” / ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.gophuget.com   ต้องกักตัวอยู่ในที่พักหรือโรงแรม 14 วันหรือตามจำนวนวันที่พักในจังหวัดภูเก็ตห้ามออกนอกพื้นที่ทุกกรณียกเว้นการทำธุระตามใบแจ้งจำนงของต้นสังกัดที่ขออนุญาตเข้ามาฯ กับประธาน EOC ตำบล ส่วนพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด ก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 101/2564 อย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Comments are closed.