วุฒิสภาจัดสัมมนา”การส่งเสริม ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านทุจริต”

ภูเก็ตคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาจัดสัมมนา”การส่งเสริม ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านทุจริต”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล นำโดย หม่อมสกุล มาลากุล และคณะ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต” โดยได้เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นบุคคลรุ่นใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญของชาติ และถือเป็นแนวทางอันดับแรกในการเพิ่มมาตรการต่อต้านกระบวนการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ให้นำไปสู่ภาคปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  รวมถึงเพื่อรับทราบความคิดเห็นของเยาวชนในเรื่องการทุจริตและแนวมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั้งสิ้น 300 คน

จากนั้นทางหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้บรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยมี นาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต คณะอาจารย์ นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมรับฟัง

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตกล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นสถานที่ศึกษาที่จัดการศึกษาพัฒนานักศึกษาประเภทอุตสาหกรรม จัดการศึกษาใน 2 ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และยังจัดการศึกษาในรูปแกนมัธยม และหลักสูตรระยะสั้นที่จำเป็นแก่ประชาชนที่สนใจ มีนักศึกษาปกติ 1800 คน มีผู้เรียนนอกระบบ 800 คน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักน้อมนำหลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคำสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และน้อมนำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาสู่การปฏิบัติราชการและมุ่งหวังให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีสมรรถนะที่สำคัญต่อการด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ในสถานะปวงชนชาวไทยที่ดีต่อไป

Comments are closed.