ศรชล ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจําปี 2563 เพื่อ สร้างความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ โรงแรม bhukitta Boutique Hotel อำเภอเมืองภูเก็ต ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต หรือ ศรชล. จังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้กับหน่วยงานและประชาชน ในพื้นที่ โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพร้อมด้วยนาวาเอกธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสิทธิอธิปไตยเขตอำนาจและสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สำหรับเนื้อหาสำคัญในการให้ความรู้ เป็นเรื่อง เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ. ศ. 2562 ภัยคุกคามต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาคประชาชนชาวประมงท้องถิ่นเครือข่ายอาสาสมัคร ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญว่าทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและการทำการประมงมีมูลค่ามหาศาลจนทำให้สัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

นอกจากนี้น่านน้ำไทยยังมีทรัพยากรอื่นๆอีกเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุต่างๆและทะเลยังเป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งสินค้าของไทยจากการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทราบว่ามีมูลค่าถึง 24 ล้านล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้สามารถปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ให้ลูกหลานได้อย่างสมดุลและยั่งยืนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือในการปกป้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล

Comments are closed.