สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ไม่พบรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด – 19 แล้วจำนวน 225 ราย ไม่พบรายใหม่ โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 205 ราย

            เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั่งแต่วันที่ 5 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด – 19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 205 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 16 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

            ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,619 ราย (รายใหม่ 115 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 77 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 16 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 61) กลับบ้านแล้ว 6,542 ราย

            จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10,654 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,619 ราย (พบเชื้อ 187 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

            สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด – 19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จนทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดการผ่อนปรนในระยะที่ 2 เกิดขึ้น

            ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนชาวภูเก็ตยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจนเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชิน “ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal)”  ดังนี้ พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น แยกภาชนะส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เมื่อออกจากบ้านต้องวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน ใส่หน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์ ห่างจากคนอื่น 1 – 2 เมตรเสมอ ต้องล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาแออัด ซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้างคนขับและต้องใส่หน้ากากและสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้ง พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นิวส์ นอมอล จะเป็นสุขนิสัยที่ทำให้เราทุกคนปลอดจากโรคโควิด – 19

            สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ทันที

Comments are closed.