สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ไม่พบรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรควิด – 19 แล้วจำนวน 225 ราย ไม่พบรายใหม่ โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 208 ราย

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่าตั่งแต่วันที่ 5 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรควิด – 19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 208 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 13 ราย ทุกรายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

            ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,670 ราย (รายใหม่ 51 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาลอยู่ 50 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 13 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 37 ราย) กลับบ้านแล้ว 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

            จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10,705 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,670 ราย (พบเชื้อ 187 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

            สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด – 19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยให้เปิดบริการเวลา 10.00 – 20.00 น. และจำกัดคนเข้าใช้บริการตามอัตราส่วนของพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องช้อปปิ้งแบบ นิวส์ นอร์มอล (New Normal) คือ โหลดแอปพลิเคชั่นก่อนเข้าห้าง หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ เพื่อจะเป็นข้อมูลการเข้า-การออก ในการใช้บริการ หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆ จะได้ติดตามตัวในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หากชำระงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง หรือชำระแบบไร้เงินสด เช่น ใช้ระบบ อี-เพย์เม้นท์ ในการชำระค่าบริการต่างๆ และสิ่งสำคัญควรตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ได้ที่ www.ไทยชนะ.com ก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดระลอก 2 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง

            สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ทันที

Comments are closed.