สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ไม่พบรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย  ไม่พบรายใหม่ โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 223 ราย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 1 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 223 ราย (ไม่มีผู้ติดเชื้อกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) ปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รับการรักษาพยาบาล

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,335 ราย (รายใหม่ 73 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 26 ราย (อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 26 ราย) กลับบ้านแล้ว 7,309 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11,370 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,335 ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ทั้งหมด และยังคงมีผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรับบริการอยู่ที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์ จะใช้เส้นทางอากาศ ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่า เพื่อความสะดวกผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต ควรเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 – 2 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้โดยสารและบุคคลที่เข้ามาใช้บริการต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส

2. ผู้โดยสารและบุคคลที่เข้ามาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. ผู้โดยสารจะต้องกรอกข้อมูลการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมและติดตามโรค ดังนี้

– ผู้โดยสารขาออก ต้องกรอกข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น AOT AIRPORT ก่อนการเดินทาง

– ผู้โดยสารขาเข้า ต้องกรอกเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (ภก.1)

4. ผู้โดยสารต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือสังเกตจากเครื่องหมายที่กำหนดไว้ในสนามบิน

5. ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือขึ้นบนอากาศยานในปริมาณความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์) แต่ต้องมีปริมาณรวมกัน หรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่น ๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคน ยังคงต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดิม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ทันที

Comments are closed.