สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดงานเนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2563

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดงานเนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2563 พร้อมเปิดตัวกรรมการผู้บริหารสมาคมชุดใหม่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล ภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในงานนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนประจำปี 2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี และมีนายชนะ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากทุกสื่อในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายชนะ ถนอมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นวันสําคัญของ คนข่าวในการที่จะมีโอกาสได้มาทบทวนบทบาทของตัวเองในการทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
“สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต” ได้ยกฐานะจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ซึ่งก่อตั้งจากการรวมตัวของนักข่าว แขนงต่าง ๆ ในอดีต เป็นเวลากว่า 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อมวลชนในการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ทั้งสื่อที่มีต้นสังกัดในท้องถิ่น และส่วนกลางประจําจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 คน

ในโอกาสวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม ปีนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม การทํากิจกรรมเพื่อสังคม / การจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพั นธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าว และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพบปะกันของผู้สื่อข่าวแล้ว | ยังเป็นการขอบคุณแหล่งข่าว ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |ภาคเอกชน ผู้นําชุมชน ตลอดจนสมาคม ชมรมต่าง ๆ และภาคประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทราบ

ขณะที่นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เกิดจากการรวมตัวของนักข่าวในอดีตเมื่อกว่า 25 ปีก่อน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกัน และด้วยวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน “นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” นับว่าเป็นวันสําคัญของคนข่าว ทุกแขนง ในการที่จะมีโอกาสได้มาทบทวนบทบาทของตัวเองในการทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ขอขอบคุณแหล่งข่าวซึ่งมีทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทราบในวงกว้าง

เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะการนําเสนอผ่านโซเซียลต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอฝากผู้สื่อข่าวทุกแขนงว่า ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร นอกจากจะมีความรวดเร็วแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวมอย่างแท้จริงด้วยโอกาสนี้ขออํานวยพรให้สมาคมผู้สื่อข่าวมีการเติบโตและเข้มแข็ง เพื่อเป็นสื่อกลางในนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมตลอดไป

ทั้งนี่ได้มีการเปิดตัวสมาชิกบริหารสมาคมชุดใหม่จากสื่อต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต อาทิ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนราชการ ภายใต้การนำของนายชนะ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต

4 thoughts on “สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดงานเนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2563

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: buy cialis online

  3. Pingback: viagara for sale in canada

  4. Pingback: generic viagra