สร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ

60088065_340930716605614_4869482256319643648_o

60339602_340930849938934_3820657045137260544_o

60135314_340930769938942_6254109545669328896_o

60077433_340930813272271_7344313605652742144_o

60000857_340930899938929_6092712723454361600_o

จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลในการชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำลังดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหมาะสม โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จะเลือกสำรวจ 20 หน่วยงาน ต่อ 1 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 76 จังหวัดไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จึงได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

Comments are closed.