สร้างความเข้าใจภาคประชาชน ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้ากระจายความรู้ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid)อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความเข้าใจภาคประชาชน ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชน ที่ สนพ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นใน 5ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาโครงการนำร่องพร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบสมาร์ทกริดต่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีการกระจายความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเข้าถึงทั่วทั้งประเทศ

สำหรับวันนี้( 04-03-63) การสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมี นางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สนพ.เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานทั้งในระดับประเทศและมีความใกล้ตัวกับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ในการจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด ควบคู่ไปกับกระจายความรู้ความเข้าใจในภาคประชาชนอย่างเข้าถึงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหวังว่าประชาชนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่าจะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า(Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579)

อนึ่ง การจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ สนพ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศ เริ่มจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี กระจายสู่ 5 ภาคทั่วประเทศ อาทิ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น และเกิดความเข้าใจนำไปสู่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.

Comments are closed.