สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ(ทีเส็บ) และจังหวัดภูเก็ตดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้างชวนสถานประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop covid Plus เพิ่มมากขึ้น

            วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.ที่ Woo Gallery & Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมแถลงข่าว การขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง”ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop covid Plus

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัดทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งแต่การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือโดยโหลด Application “หมอชนะ” และแสดง เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรองวัดอุณหภูมิ

            นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐานสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชนโดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วนคือ

            1.ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการด้วยการลงทะเบียนศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเองและรับใบประกาศรับรองตนเอง(E-certificate) พร้อมคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบ

            2. เจ้าพนักงานรัฐใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับประเมินผ่านระบบ

            3.ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยสแกนคิวอาร์โค้ด

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมจะดีขึ้นได้ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลาด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือหลีกเลี่ยงไปในที่แออัดและดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สถานบริการต่างๆให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแบบฟอร์ม Thai Stop covid ผลัดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 พบว่ามีสถานประกอบกิจการสถานบริการประเมินรับรองตนเองจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 84.40 จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรค covid-19 ให้กับผู้ใช้บริการ

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ของการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมไมซ์

            ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและ กิจกรรมไมซ์ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองไหมที่มีมาตรฐาน

            นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แม้สถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19

Comments are closed.