สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ที่โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” และ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลผู้สนใจโดยทั่วไป ประมาณ 90 คนเข้าร่วม

นางบงกช กิตติสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ตร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน โดยการให้การรับรองและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก นับจากปี 2558 ถึงปัจจุบันได้มีการรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้และออกใบประกาศเกียรติคุณแล้ว 6,114กิจกรรม จาก 462 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้รวม 188,209,216ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ดังนั้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ตในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการสร้างความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ตลอดจนแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงาน/บุคคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถนำเครื่องมือการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ไปประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมที่หน่วยงาน/บุคคล ดำเนินการ และเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและได้รับการรับรองจากโครงการ LESS โดยการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวนประมาณ 90คน

Comments are closed.