สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์

13937959_1725086131042308_137733148468211671_o

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์” 25 สิงหาคม นี้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางวารุณี ธารารัตนกุล ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวในโครงการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน

นางวารุณี ธารารัตนกุล กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จัดอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ และลำดับที่ 1 ของภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจร
เพื่อเป็นการทำให้เมืองภูเก็ตเมืองที่คนภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความยั่งยืน เครือข่ายองค์กรชุมชน จึงกำหนดจัด สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการระดมความคิด ทิศทาง แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัด จัดทำแผนงานการปฏิบัติการหนุนเสริมการพัฒนากระบวนสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาระบบทำงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนด้านสวัสดิการชุมชนสู่ตำบลจัดการตนเอง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความสามัคคีในสังคม ยกระดับสวัสดิการ ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากในระดับตำบล เพื่อให้เกิดการบรรลุถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมภายในงานจะมีการออกบูธกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง 18 พื้นที่ รวมถึงการออกบูธของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด ที่มีการนำเสนอ ผ้าบาติก นมแพะ  สับปะรด ล็อบสเตอร์ภูเก็ตและการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการเสวนาของหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน อาทิ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, นายสำราญ คงนามผู้แทนกระบวนการขบวนองค์กรชุมชน เพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์อันจะนำไปสู่ “ภูเก็ตเกาะสวรรค์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น”

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนได้มีการชวนคิด ชวนคุยพร้อมทั้ง ประสานความร่วมมือหาทางออกที่เหมาะสมจากหน่วยงานภาคีและได้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 8 เรื่อง ประกอบด้วย การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อยกระดับการเมืองภาคพลเมืองสู่จังหวัดพัฒนา, การสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, การยกระดับคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม, สุขภาพทางเลือกและส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน

 

167 thoughts on “สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์

 1. When is the pre-eminent without surcease of light of day to win Clomid? In principle, steal the clomiphene for women at the unchanging ease every day. Some foretell that taking the crank ahead of bed can mitigate you be in the arms of morpheus with the aid some of the side effects. Others do more if they arrogate the drug in the morning. If you bear another Clomid return, you can try entrancing it at a exceptional meanwhile of heyday

 2. Is it safe to receive 2 100mg viagra prescription price. Because 100mg is the highest dose accessible, you should not ever ‘treacherous up’ on tablets or take more than sole in 24 hours. viagra without a doctors prescription viagra without a doctor prescription is the highest shielded dosage you can learn – if it is ineffective, you should endeavour another ED treatment.

 3. Can Apple cider vinegar assist erectile dysfunction. Currently, no studies prevail on how cialis 20mg buy in a little while affects ED. Some explored form benefits of cialis dosage are blood glucose control, strain direction, and sensitivity disease prevention. The understanding that apple cider vinegar can bonus erectile dysfunction may come from the deed data that it helps touch on some of the causes of ED.

 4. Pingback: free kinky dating site

 5. Pingback: can you order cialis online

 6. Pingback: buy sildenafil

 7. Pingback: viagra online

 8. Pingback: viagra prescription online

 9. Pingback: generic viagra online

 10. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 11. Pingback: https://cialismars.com

 12. Pingback: cialis india

 13. Pingback: buy generic cialis online

 14. Pingback: purchase viagra

 15. Pingback: sildenafil coupon

 16. Pingback: www.viagrarover.com

 17. Pingback: can you buy viagra in canada over the counter

 18. Pingback: women cialis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น