ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  ที่โรงเรียนสะปำ “มงคลวิทยา” ม. 1 บ้านสะปำ ต. เกาะแก้ว อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วม

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กำหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย จังหวัดและอำเภอ โดยในระดับจังหวัดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและภารกิจของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงจัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันได้กำหนดประเด็นการพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ การจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพของรัฐอย่างทั่วถึง ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต โดยที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อรับบริการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการออกพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐในด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำรงชีวิตในสังคมร่วมกัน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในเชิงรุกไปตามหมู่บ้าน/ ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลการเข้าถึงการบริการเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการขอรับบริการจากภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยบริการในครั้งนี้ เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรการ การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยหนี้สินบังคับคดี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เหล่านี้เป็นต้น

นอกจากนี้ทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังนำเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวมามอบให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนอีก 20 ราย อีกทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตยังได้นำถุงยังชีพ ไม้เท้า รถเข็นมามอบให้พี่น้องประชาชนกว่า 50 ชุด

Comments are closed.