“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

60343866_341906149841404_412432669914169344_o

60307950_341906349841384_6264565278479220736_o

60532752_341906366508049_7976488304352690176_o

60333764_341906329841386_7912525216134201344_o

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานในตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระเถรานุเถระ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า เทศบาลตำบลฉลอง ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่และมีแนวนโยบายในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้วางไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ฉลองน่าอยู่ คู่คุณธรรม โดยได้มีการจัดกิจกรรม ร่วมกับวัด หน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน โครงการธรรมะนำใจ เป็นต้น

การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งนี้ ได้คัดเลือดบ้านนากก หมู่ที่ 5 และบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 โดยมีกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสีขาว โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายยุวเกษตร โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ 5 บ้านนากกได้รับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ สำหรับหมู่ที่ 6 บ้านฉลอง ได้รับรางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลอง หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่นปี 2559

นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจำเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้านให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เช่น โครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค การจัดระเบียบสังคมและอื่น ๆ อีกมากมาย รัฐบาลได้กำหนดให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในส่วนของการพัฒนาจิตใจก็ไม่ทอดทิ้งโดยทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุ เช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรมคำสอน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

60193852_341905836508102_1730015755996495872_o

One thought on ““หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

  1. Pingback: vagragenericaar.org