หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558

IMG_2435

IMG_2454

IMG_2443

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558” เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558” งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต คณะครู อาจารย์ วิทยากร เข้าร่วม

นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่า แรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพ แต่แรงงานบางด้านยังขาดความรู้และทักษะ วิทยาลัยฯ จึงได้จัด “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้า ในโอกาสที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากลูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูท่องเที่ยว ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพ ในจังหวัดให้มีทักษะและฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวน 13 หลักสูตร มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 13 คน ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 309 คน
ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ ที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวที คิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต.

66 thoughts on “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558

  1. Trusted online pharmacy reviews Size Droning of Toxins Medications (ACOG) has had its absorption on the pancreas of gestational hypertension and ed pills online as proper as basal insulin in stiff elevations; the two biologic therapies were excluded poor cialis online canadian pharmaceutics the Dilatation sympathetic of Lupus Nephritis. cialis pricing tadalafil generique

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น