องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2563  ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราโชบายในการเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งผลจากการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมั่นคงจวบจนปัจจุบัน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมั่นคงและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสมานฉันท์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ในวันนี้ (18 มี.ค. 63) ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราโชบาย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบปกครองตนเองให้มีความมั่นคงมาจนถึงตราบทุกวันนี้

One thought on “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

  1. Pingback: vagragenericaar.org