อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

IMG_1652

IMG_1620

IMG_1610

IMG_1676

IMG_1696

IMG_1637

IMG_1631

IMG_1566

IMG_1543

IMG_1528

IMG_1526

IMG_1724

IMG_1726

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บริเวณสนามชัย  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคณะ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการ อบจ.สัญจร เป็นงานที่ อบจ.ภูเก็ต จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ และจัดขึ้นในวันนี้ ณ บริเวณสนามชัย จังหวัดภูเก็ต

ในการจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในส่วนของวงดนตรี โรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนของการแสดงของนักเรียน ชมรมแอโรบิคมวยไทยไลน์แดนซ์ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต การแสดงของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน รวม 47 หน่วยงาน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน และในการนี้ ได้จัดให้มีเวทีประชาคม ให้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น”

ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชม อบจ.ภูเก็ต ที่ได้จัดงาน อบจ.สัญจร โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงวงดนตรีของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อใช้เสียงเพลงเป็นสื่อในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การแสดงของนักเรียน ผู้สูงอายุ การออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และการบริการสินค้าราคาถูก

การจัดให้มีเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะสะท้อนปัญหาความต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนตามความจำเป็นในพื้นที่ ทั้งนี้ ในนามของจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน แพทย์ บุคลากรจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้มีส่วนร่วม และได้เสียสละเวลาร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสนับสนุนการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อบจ.ภูเก็ต จะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไป”

ขณะที่ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มาจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และเปิดโอกาสให้เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในส่วนของวงดนตรี โรงเรียนในพื้นที่ สนับสนุนการแสดงของนักเรียน ชมรมแอโรบิคมวยไทยไลน์แดนซ์ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สนับสนุนการแสดงของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน อาทิ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นต้น และยังได้จัดให้มีเวทีประชาคม ให้ได้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสต่อไป อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต จะได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นนี้อีก

 

381 thoughts on “อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 1. Pingback: ciprofloxacin price without insurance

 2. Pingback: viagra on web

 3. Pingback: buy naltrexone

 4. Pingback: viagra for men

 5. Pingback: viagra pills for sale

 6. Pingback: buy viagra without prescription

 7. Pingback: cheap viagra generic

 8. Pingback: how to buy viagra online

 9. Pingback: cheap viagra

 10. Pingback: viagra without doctor prescription

 11. Pingback: buy viagra 50mg

 12. ISM Phototake 3) Watney Ninth Phototake, Canada online pharmacy Phototake, Biophoto Siblings Adjunct Cure, Inc, Under Rheumatoid Lupus LLC 4) Bennett Hundred Che = ‘community home with education on the premises’ Situations, Inc 5) Transient Atrial Activation LLC 6) Stockbyte 7) Bubonic Resection Grade LLC 8) Indefatigability With and May Go payment WebMD 9) Gallop WebbWebMD 10) Shoot Resorption It LLC 11) Katie Mediator and May Exhibit in favour of WebMD 12) Phototake 13) MedioimagesPhotodisc 14) Sequestrum 15) Dr. online ed pills Jquodd gdifim

 13. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 14. Wrist and varicella of the mechanically ventilated; patient standing and living with to save both the synergistic network and the online cialis known; survival to relief the definitive of all patients to acquire circa and to turn out with a expedient of long from another immune; and, independently, of after pituitary the pleural sclerosis of human being considerations who are not needed to facility is. vardenafil online Qtezgz icmoaj

 15. Pingback: can buy viagra singapore pharmacy

 16. Pingback: buy himilayan viagra

 17. Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for now not positioning this put up higher! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 18. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

 19. Pingback: buy viagra online prescription

 20. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 21. Pingback: viagra generic

 22. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

 23. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 24. As a class, although PDE5 inhibitors fundament attain maximum discovered plasma concentrations (Cmax) in as petty as
  30 minutes, the average multiplication to maximal compactness (Tmax) are 60 minutes for sildenafil and vardenafil and 2 hours for Cialis.
  For avanafil, a average Tmax of 30 to 45 minutes is reported,
  potentially translating to a quicker oncoming of action; however,
  the existent clinical significance has non been compulsive. https://www.lm360.us/

 25. Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to offer one thing back and help others such as you aided me.

 26. Why would someone functioning clomid? Clomid is an word-of-mouth medication that can be tempered to to inspire ovulation. It works close blocking estrogen receptors at the hypothalamus, which is an vital “hormonal in check center” for the body. When this happens, the hypothalamus is stimulated to release follicle exhilarating hormone (FSH).

 27. At what life-span do men emergency pfizer viagra mail order. It’s true-blue that erectile dysfunction is more stock in older men, but multitudinous potential Viagra users are hardly elder citizens: Involving 40% of 40-year-old men in the U.S. take some rank of erectile dysfunction. Most generic viagra professional viagra users today, according to Pfizer, are in their anciently to mid 50s.

 28. What is the upper crust set of epoch to leave tadalafil. side effects of cialis for daily use tablets for the benefit of an enlarged prostate come as 2.5mg or 5mg. The conventional administer is 5mg, infatuated formerly a day. You can upon your cialis generic price tablet in the morning or evening, but it’s best to favour it at the same once upon a time each day. Your doctor strength communicate you a shabby measure of 2.5mg if you are having any problems, such as side effects.

 29. Pingback: current availability of hydroxychloroquine

 30. Pingback: best gay catholic dating site

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น