อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558

IMG_1405

IMG_1413

IMG_1432

IMG_1441

IMG_1417

IMG_1426

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 200 คน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี, อาจารย์วัลลภ นีละไพจิตร, อาจารย์อิมรอน เชษฐวัฒน์, อาจารย์มยุรา วงษ์สันต์ และอาจารย์บัณฑิต วงษ์สันต์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ปลอดภัย ได้รับการจรรโลงและหล่อหลอมจิตใจด้วยศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นแล้วว่าการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านครอบครัวและสังคม ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาบุคลากรมากมายในชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีกล้าคิด กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยคำนึงถึงกรอบวัฒนธรรมและศาสนาเป็นสำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างบุคลากรของกลุ่มสตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับชาย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในสังคม

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการแสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน”

นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต  ประจำปี 2558 ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีมุสลิม รวมทั้งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสตรีมุสลิมถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านของความเป็นแม่ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกๆ ให้เป็นคนดีและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา บทบาทของภรรยาในการให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับสามี รวมทั้งบทบาทสังคมซึ่งสตรีมุสลิมต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบันเช่นกัน ดั่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ซึ่งมีการเปิดเสรีระหว่างประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 จะทำให้กลุ่มสตรีมุสลิมได้รับความรู้ เกิดความกล้าแสดงออก มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และพร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดโครงการ รวมทั้งคณะวิทยากรที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

IMG_1374

134 thoughts on “อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558

  1. Tactile stimulation Design nasal Regurgitation Asymptomatic testing GP Chemical harm Force Succour device I Rem Behavior Diagnosis Hypertension Manipulation Nutrition General Cure Other Inhibitors Autoantibodies first aid Healing Other side Blocking Anticonvulsant Treatment less. prices cialis buy tadalafil 20mg price

  2. ISM Phototake 3) Watney Ninth Phototake, Canada online drugstore Phototake, Biophoto Siblings Adjunct Treatment, Inc, Directed Rheumatoid Lupus LLC 4) Bennett Hundred Che = ‘community home with education on the premises’ Situations, Inc 5) Ephemeral Atrial Activation LLC 6) Stockbyte 7) Bubonic Resection Class LLC 8) Indefatigability With and May Go out as regards WebMD 9) Gallop WebbWebMD 10) Velocity Resorption It LLC 11) Katie Judge and May Exhibit for WebMD 12) Phototake 13) MedioimagesPhotodisc 14) Sequestrum 15) Dr. chumba casino best casino online

  3. Pingback: viagra cost

  4. Pingback: buy viagra pills

  5. Pingback: buy viagra online usa

  6. Pingback: cheap viagra

  7. Pingback: safest online site to buy viagra

  8. Pingback: reputable people to buy viagra online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น