เกษตรจังหวัดภูเก็ตเตรียมฝึกทักษะอาชีพเกษตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักเพื่อการบริโภค

เกษตรจังหวัดภูเก็ตเตรียมฝึกทักษะอาชีพเกษตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักเพื่อการบริโภค และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19)

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยในการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนมีนาคม 2563 ที่โรงแรม The Tide Beachfront Siray Phuket อ. เมือง จ. ภูเก็ต วันนี้ (20 มี.ค. 63) ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) โดยส่งเสริมให้ทำการเกษตรในครัวเรือน มีการปลูกผักสวนครัวที่สามารถให้ผลผลิตในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว เช่น การเพาะถั่วงอก การปลูกผักบุ้ง และผักอื่นๆ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อย พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มาเป็นกิจกรรมย่อย ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การอบรมฝึกทักษะอาชีพเกษตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักเพื่อการบริโภค และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) และเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป้าหมาย 17 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2563 กิจกรรมที่สำคัญ คือ

1) พัฒนาทักษะการปลูกผักในครัวเรือน รุ่นละ 33 คน จำนวน 1 วัน (มีการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข) โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และ ศพก.เครือข่าย

2) มอบวัสดุการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิบัติในครัวเรือน เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ก้อนเห็ด คาดว่าจะทำให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร มีรายได้ มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ช่วงที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ในส่วนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) หรือประชาชนที่มีความสนใจจะฝึกทักษะอาชีพเกษตร ในด้านการทำการเกษตรในครัวเรือน สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพการปลูกผักเพื่อการบริโภค เป็นกลุ่มย่อยไม่เกินกลุ่มละ 25 คน ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต (มีการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข) สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

2 thoughts on “เกษตรจังหวัดภูเก็ตเตรียมฝึกทักษะอาชีพเกษตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักเพื่อการบริโภค

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: cipro without a doctor prescription