เข้มลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานปฏิบัติการฯ เข้มลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม สำเร็จตามตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะทำงานและมีผู้บริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 36 หน่วยงานเป็นคณะทำงานมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นคณะทำงานและเลขานุการและผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการพร้อมแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขอให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันลดขยะที่ต้องกำจัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 คือลดขยะในหน่วยงานภาครัฐลงให้ได้ร้อยละ 10 รวมถึงลดการทิ้งถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ได้ร้อยละ 30

สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 รอบรายเดือนและรอบ 6 เดือน ให้ทุกหน่วยงาน มีเป้าหมายตัวชี้วัดรายงานผ่านระบบ E Report รวมถึงการรายงานผลรอบรายเดือนให้รายงานข้อมูลทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปโดยกรมควบคุมมลพิษให้รายงานจำนวนบุคลากรภายนอกตั้งแต่มกราคม 2563 เพื่อยืนยันตัวตนของแต่ละหน่วยงานและประเมินเป็นคะแนนให้ทุกจังหวัดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเดือนมกราคม 2563 หน่วยงานรายงานข้อมูลครบ 36 หน่วยงาน คิดเป็น 100% เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานรายงานข้อมูลครบ 36 หน่วยงานคิดเป็น 100% เช่นกัน

สำหรับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต จึงได้ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการภูมิภาคระดับจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยภายในองค์กรให้แก่หน่วยราชการ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม : มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

5 thoughts on “เข้มลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: best cialis site

  5. Pingback: chloroquine tablets uk