เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มุ่งช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาทุกมิติ ร่วมจัดกิจกรรม Mindfulness การพัฒนาสติ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง

สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มุ่งช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาทุกมิติ ร่วมจัดกิจกรรม Mindfulness การพัฒนาสติ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมMindfulness การพัฒนาสติ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดภูเก็ต จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสติให้เกิดสมาธิและปัญญาในการพัฒนาตนเอง โดยมี ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและประธานโครงการโรงเรียนพ่อแม่ และทีมงานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรม Mindfulness ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรและจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ นำโดยอาจารย์อานนท์ ศรีพระลาน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สติ อาจารย์สุมาลี สังขะไชย อาจารย์ดวงกมล เอช และคณะจิตอาสาจากสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต มาร่วมจัดกิจกรรมดูแลเด็ก ๆ ผ่านการให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รู้จักการสร้างคุณค่าเห็นคุณค่าของตนเอง กำหนดความฝันของตนเองและสอนวิธีให้เด็กมุ่งสู่เป้าหมาย โดยเน้นการให้กำลังใจและให้เด็กรู้จักการกำจัดพฤติกรรมเผลอ ที่จะนำไปสู่การขาดสติ อาทิ การเผลอด้านพฤติกรรมของร่างกาย การเผลอด้านจิตใจ คือการขาดสติที่เผลอคิดถึงอดีตและการเผลอคิดถึงเรื่องอนาคต ซึ่งหากบุคคลมีความเผลอก็จะทำให้ขาดสติจนส่งผลให้การทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันเกิดการผิดพลาดได้ดังนั้นการฝึกให้เด็กมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินนั่งกินนอนการทำงานการใช้ชีวิตในสังคมก็จะ ทำให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสติช่วยยั้งคิดไม่ให้ทำผิดในสิ่งที่ผิดหรือผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีและการมีสติจะนำไปสู่การมีปัญญาต่อไป โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกและอบอุ่นเด็กๆต่างมีจุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการ บริหารจัดการสติของตนเองเพื่อรอวันกลับออกไปอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขต่อไป

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมยังได้มีการสำรวจความต้องการของเด็ก ๆ ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในความต้องการที่จะอบรมด้านอาชีพโดยหลังจากนี้ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จะร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างคุณค่าให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไปด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตพยายามขับเคลื่อนโดยเน้นให้เด็กนอกระบบและเด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์หลังจากการขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษา จะทำให้สามารถรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและมีแนวทางวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่ในระบบการศึกษาและเด็กที่ขาดโอกาสได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อคุณภาพการศึกษาของเยาวชนจังหวัดภูเก็ตและเยาวชนไทย

3 thoughts on “เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มุ่งช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาทุกมิติ ร่วมจัดกิจกรรม Mindfulness การพัฒนาสติ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: online pharmacy viagra

  3. Pingback: ed meds online without doctor prescription