เทศบาลตำบลฉลองผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลฉลองผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งเป้าผลิต 20,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลฉลองได้จัดโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยตั้งเป้าหมายการผลิตให้ได้จำนวน 20,000 ชิ้น และมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มสตรี และ อสม. ตำบลฉลองร่วมกันผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย

นายสำราญ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามอำนานหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามกฎหมาย มาตรการการให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแกร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือครู ก. ในพื้นที่ อปท. เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล

ทั้งนี้ คณะ รมต. มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ อปท.ทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ในการนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลอง จึงได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวต่อไป

One thought on “เทศบาลตำบลฉลองผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

  1. Pingback: vagragenericaar.org