เทศบาลตำบลฉลองพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้ยืมเงินสร้างอาคาร

เทศบาลตำบลฉลองพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้ยืมเงินสร้างอาคารอเนกประสงค์ซอยธนูเทพ หมู่ที่ 8

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง อ. เมือง ภูเก็ต นายทะนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม

นายทะนง โตนด กล่าวว่า การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลฉลอง มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดอบรมและให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่สนใจเข้ารับการอบรม

นอกจากนี้ยังมีญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ซอยธนูเทพ หมู่ที่ 8 ซึ่งทางสมาชิกได้มีการซักถามและมีการอภิปรายถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว แหล่งที่มาของเงินและความคุ้มค่าของการใช้งานอาคารหลังมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งทางนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้มีการชี้แจงให้ทางสมาชิกได้รับทราบและความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว โดยหลังจากที่มีการอภิปรายของสมาชิกและทางคณะผู้บริหารได้มีการชี้แจงแล้วที่ประชุมจึงได้มีการลงมติเห็นชอบญัตติเรื่องขอความเห็นกู้เงินยืมเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสภาต่อไป

One thought on “เทศบาลตำบลฉลองพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้ยืมเงินสร้างอาคาร

  1. Pingback: vagragenericaar.org