เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกีฬาตกปลาภูเก็ตและชมรมกอจ๊านภูเก็ต มอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกีฬาตกปลา

62037999_353262702039082_5108104145294852096_o

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกีฬาตกปลาภูเก็ตและชมรมกอจ๊านภูเก็ต มอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 จำนวน 230,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจําจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่อันดามัน แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังขาดแคลน งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรายการ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับบริการของผู้ป่วยที่มี จํานวนมากขึ้นทุกวันทําให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ตระหนักและให้ความสําคัญที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง เสียชีวิต มีอํานาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยทํางานร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นภาคี เครือข่ายในการทํางานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรค และได้ตระหนักถึงความสําคัญของ การจัดบริการด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ตและชมรมกอจ้านภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัด ภูเก็ต ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อความหลากหลาย ของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพชาวประมงพื้นบ้านท้องถิ่น ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 28 ทีม รวม 107 คน หนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันตกปลาในครั้งนี้ คือ การเปิดประมูลปลาหารายได้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนร่วมประมูลปลาเป็นจํานวนมาก รายได้จากการ ประมูลปลา จํานวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สมทบทุนจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณนักกีฬาตกปลาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการประมูลปลาทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญในพลังแห่งการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ชีวิต ผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ได้มีโอกาสไปต่อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทําประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

 

Comments are closed.