เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

IMG_1344

IMG_1258

IMG_1326

IMG_1274

IMG_1287

โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะจังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558   เวลา 13.30 น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะจังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประชุม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร และร่วมตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่โครงการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงาสิ่งแวดล้อม โรงเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต

นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต มีทั้งด้านอากาศ น้ำ ขยะ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อเตรียมรองรับการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น จะต้องมีการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดการต้นทาง มีการคัดแยก ลด และใช้ประโยชน์จากขยะ จัดระบบการขนส่งที่ดี สำหรับปลายทางต้องมีเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะจังหวัดภูเก็ต มีระบบเตาเผาและระบบฝังกลบขยะ จำเป็นต้องใช้ควบคู่กัน เพื่อรองรับขยะจังหวัดภูเก็ตในอนาคต ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบให้บริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะ ปัจจุบันวิกฤติเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะ ไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องกำจัดขยะประจำวันกว่า 700 ตันต่อวัน และขยะเก่าในพื้นที่ฝังกลบที่มากกว่า 1 ล้านตัน ในการแก้ไขปัญหา ได้เสนอของบรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2559 สำหรับโครงการซ่อมเตาเผาขยะชุดเดิม ขนาด 250 ตันต่อวัน เป็นงบประมาณ 530ล้านบาท และปี 2560 ได้เสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบบ่อที่ 4 จำนวน 36 ไร่ เป็นงบประมาณ 89 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงาน ประกอบด้วยรื้อขยะเก่าจากบ่อฝังกลบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ สำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะ เป็นโครงการของรัฐที่ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ จะต้องเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบต่อโครงการ เพื่อสรุปเสนอประกอบการพิจารณางบประมาณต่อไป

 

53 thoughts on “เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

  1. Pingback: hydroxychloroquin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น