เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง

เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าทางเทศบาลนคภูเก็ตได้มีมาตรการในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันน้ำดิบต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปามีอยู่ร้อยละ 40 ของพื้นที่กักเก็บน้ำดิบร่วม ซึ่งปริมาณ น้ำดิบน้อยกว่าปี 2562 ถึงร้อยละ 30 ที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต ได้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาขุมน้ำเทศบาล และระบบผลิตถนนดำรง ให้สามารถเชื่อมโยงและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนน้ำกันได้ โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปาอัตราวันละ 27,487 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามาจาก

1. อ่างเก็บน้ำบางวาด มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 1,542,069 ลูกบาศก์เมตร

2. ขุมน้ำเทศบาล มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 405,506 ลูกบาศก์เมตร

3. ขุมน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 122,894 ลูกบาศก์เมตร

4. ขุมน้ำหน้าโรงพยาบาลวชิระ มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 54,716 ลูกบาศก์เมตร

5. ขุมน้ำซอยพะเนียง มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 60,000 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

จากปริมาณน้ำดิบคงเหลือ เทศบาลนครภูเก็ต มั่นใจว่าสามารถรับมือกับภัยแล้งให้พ้นวิกฤตไปได้ถึงเดือนเมษายน 2563 โดยได้เตรียมรับมือและหาวิธีป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ไว้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 เทศบาลนครภูเก็ต ปรับลดแรงดันน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลา 10.00 – 17.00 น. และช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดจ่ายน้ำประปาและพื้นที่สูง น้ำประปาไหลอ่อน หรือน้ำประปาไม่ไหล

แนวทางที่ 2 ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งเตรียมรับมือเมื่อน้ำประปาขาดแคลน จัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ หรือน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล

ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดทำแผนรับมือกับภัยแล้งให้พ้นวิกฤต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้

แผนงานระยะสั้นคือการ

1.ขุดลอกขุมน้ำเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเพิ่มปริมาณในการเก็บน้ำ

2.ดำเนินการขุดลอกขุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต

แผนงานระยะกลางคือการก่อสร้าง

 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑ (ข้างห้างโลตัสสามกอง) และ

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 2 (ข้างห้างโลตัสสามกอง)

แผนงานระยะยาวคือ

โครงการนำน้ำผ่านการบำบัดมาเป็นน้ำประปา จากโรงบำบัดน้ำเสีย,

โครงการพัฒนาน้ำใต้ดิน

โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำอ่าวภูเก็ต บริเวณปลายแหลมสะพานหิน

ในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เทศบาลนครภูเก็ต ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลบาลนครภูเก็ต และจัดตั้งหน่วยงานรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สถานีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต ถนนกระ โทร. 199, 076- 211111 และสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาล โดยกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำไว้จำนวน 3 จุด คือ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ถนนกระ,

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ซอยพะเนียง ถนนเยาวราช และ

บริเวณโรงกรองประปาเทศบาลนครภูเก็ต สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนหลวง ร.9)

พร้อมทั้งได้จัดเตรียมถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 30 ถัง สำหรับนำไปติดตั้งเป็นจุดให้บริการน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรณีน้ำประปาหยุดไหลไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลนครภูเก็ต ขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า และเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล ทั้งนี้ หากพบเห็นน้ำประปารั่วหรือท่อแตก ขอให้แจ้งกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076 – 211130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้งความชื้นต่ำ ซึ่งอาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ต่างๆ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ไม่เผาขยะ หญ้า เศษวัสดุทุกชนิด ช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน ชุมชน และจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้แจ้งได้ที่ โทร. 199 และ 076 – 211111 ตลอด 24 ชั่วโมง

2 thoughts on “เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: albuterol inhaler