เทศบาลนครภูเก็ต เร่งดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา คลอง ลำราง ขุมน้ำ

62004824_353263638705655_2853213913661571072_o

62262405_353263632038989_7664455301050925056_o

62192426_353263652038987_7549991845632147456_o

61923997_353263768705642_7127706138488864768_o

เทศบาลนครภูเก็ต เร่งดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา คลอง ลำราง ขุมน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จากการศึกษาปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นใน เขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบ ๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์ และมวลน้ำจากนอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วยจากอําเภอกะทู้ เขตเทศบาลตําบลรัษฎา และเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอกมีมากกว่า ความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ ประกอบกับสภาพคู คลอง ที่มีขนาดแคบ ตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็น จํานวนมาก ท่อระบายน้ำเดิม ได้มีการก่อสร้างมานาน มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียง 1 -2 ชั่วโมง ทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงทําให้น้ำในคลองบางใหญ่ และ คลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สภาพปัจจุบันบางพื้นที่ประสบปัญหาแหล่งการสะสมของตะกอน ดิน ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร เปลือกพืช ผัก ผลไม้ น้ำล้างซากสัตว์ ซากสิ่งมีชีวิต และน้ำมันใช้แล้ว ในท่อระบายน้ำและมีการทิ้งของเสียลงในขุมน้ำ คลอง และลํารางสาธารณะทําให้น้ำเน่าเสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนสังคม ร่วมขับเคลื่อนโครงการขุดลอก คู คลอง และลํารางระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความสําคัญและมุ่งมั่น ที่จะให้แหล่งน้ำ มีความสะอาด สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นประจําทุกปี และในปี 2562 มีรายละเอียด กิจกรรมที่ดําเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการเอง ได้แก่ กิจกรรมขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต และกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ดําเนินขุดลอกคลองบางใหญ่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คลองแสนสุข และลํารางในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและกิจกรรมดําเนินการล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 263 สาย ความยาว 181,762 เมตรดําเนินการไปแล้ว 58.30 % กิจกรรมจ้างเอกชนดําเนินการ ได้แก่ กิจกรรมจ้างเอกชนดูแลคลองลําราง ขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณ 3,700,000 บาท ดําเนินการเก็บขยะบริเวณคลองบางใหญ่ ลำรางสาธารณะ 26 สาย และขุมน้ำ 3 ขุมน้ำ ได้แก่ ขุมน้ำ หลังโรงพยาบาลกรุงเทพฯ, ขุมน้ำซอยแสนสุข และขุมน้ำซอยจั่นอัศวสุข ดําเนินการไปแล้ว 62% สามารถเก็บขยะได้ 11.18 ตัน/เดือน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเอกชนขุดลอกคลองบางใหญ่ งบประมาณ 4,900,000 บาท ดําเนินการขุดลอกคลองบางใหญ่ ตั้งแต่สะพานตลิ่งชัน – ปลายคลองบางใหญ่ ความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ดําเนินการแล้วเสร็จ 100% และกิจกรรมจ้างเอกชนฉีดล้างท่อด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ดําเนินการฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูงย่านเมืองเก่าภูเก็ต, ถนนพูนผล และถนนอ๋องซิมผ่าย – ถนนกระ งบประมาณ 400,000 บาทอยู่ระหว่างการจัดทําข้อกําหนดและราคากลาง รวมถึงกิจกรรมจ้างเอกชนดูแลและบํารุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และสถานีสูบน้ำดําเนินการดูแลและบํารุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ / เครื่องจักร, ท่อดักน้ำเสีย 271 บ่อ CSO 130 แห่ง, สถานีสูบน้ำเสีย 3 แห่ง, สถานีสูบน้ำท่วม 8 แห่ง งบประมาณ 18,925,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 43 %

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลและบํารุงรักษา คลอง ลําราง ขุมน้ำ จะช่วยบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลสะพานหินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ดูแลรักษาความสะอาดคู คลอง และท่อระบายน้ำ ถือเป็นส่วนสําคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากพบเห็นขยะอุดตัน ขอให้ช่วยกันจัดเก็บ หรือแจ้งผ่าน สายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132

62051533_353263745372311_4226158432404635648_o

Comments are closed.