เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่สนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2562 โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการประชาชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนภายในและนอกเขตเทศบาลตำบลกะรนจำนวนประมาณ 1,500 คน เข้าร่วม

นายทวี ทองแช่ม กล่าวว่า โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ได้จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะรน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบริการประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการ เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริการแจกแว่นสายตายาว บริการแจกพันธุ์ไม้ บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคในราคาประหยัด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการตัดผม เป็นต้น

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการฯ เพื่อให้สามารถทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมีความทั่วถึง สามารถนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง รวมไปถึงการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตทั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน

นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลกะรนยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะโดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเล ซึ่งตำบลกะรนมีพื้นที่ชายทะเลและในช่วงฤดูมรสุมจะมีขยะ ทะเลถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณขยะให้ลดลงต่อไป

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนของเทศบาลตำบลกะรนนั้น เป็นโครงการที่ดีมีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงานพร้อมใจกันให้บริการประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและง่ายดาย อีกทั้งสามารถขอคำปรึกษาและรับการบริการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนถือเป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ที่สมควรกำหนดจัดขึ้นเหตุเพราะการจัดโครงการนี้ ทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการกันรับฟังปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

Comments are closed.