เปิดตัว ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบการคมนาคม โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำร่อง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานเพื่อการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปิดตัว ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบการคมนาคม โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำร่อง ภายใต้หัวข้อ Sustainable UrbanTransport and Heritage Project ( SUTRHE)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  นาย วงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ Sustainable urban Transport and Heritage project ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

นายศิริเกษ อภิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การประชุม ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันของสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับกระทรวงคมนาคมที่ให้ความสำคัญในการ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลปกป้องมรดกของจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป

สำหรับระบบการคมนาคมขนส่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูเก็ต อาทิ รถไฟฟ้ารางเบา หรือ Tram ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทีมของสำนักงานเพื่อการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษา ข้อมูล ต่างๆ เป็นเวลา 8 เดือน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนเพื่อเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านระหว่างผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสในด้านขยายโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ

One thought on “เปิดตัว ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบการคมนาคม โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำร่อง

  1. Pingback: vagragenericaar.org