เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต น.ส.เชิญพร กาญจนสายะ นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตอีกสมัย

ที่ห้องประชุมเซาท์ซีเพิร์ล ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต วาระปี 2563-2565 โดยมีนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารและสมาชิกเข้าร่วม

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2538 โดยมีที่ทำการอยู่ ณ อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/4 ถ. ดำรง ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 53 ราย โดยมีสมาชิกสามัญจำนวน 37 ราย สมาชิกสมทบจำนวน 16 ราย เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยสภาฯ มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เจริญขึ้นควบคู่ไปกับการที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าบทบาทของภาคเอกชนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างงาน การรวมตัวของผู้ประกอบการ/นักธุรกิจในการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เจริญและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้คำนึงถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่และพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในกิจกรรมทุก ๆ ด้านให้มีความเจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ ในการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมในครั้งนี้ปรากฏว่าทางสมาชิกฯ ได้เลือกนางสาวเชิญพรเป็นประธานอีกสมัย

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเช็คสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งสภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน ดูแลพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งในปี 2562 มีผู้ประกอบการได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ จำนวน 14 ราย และรายที่ได้รับก่อนเป็นรายแรก โดยมอบเช็คให้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คือ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด และตัวแทนของบริษัท ยังได้รับรางวัล Energy Man โดยการคัดเลือกจาก 18 ภูมิภาค ทั่วประเทศ

One thought on “เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต น.ส.เชิญพร กาญจนสายะ นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตอีกสมัย

  1. Pingback: vagragenericaar.org