แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

ภูเก็ต แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 15 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต “ด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา” ซึ่งมีอนุกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น 25 ราย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและการโยกย้ายบุคลากร จึงได้ประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความประพฤติเด็กของจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจังหวัด

สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังเหตุนักเรียน นักศึกษาและควบคุมาติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีการบริหารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งในเรื่องเกี่ยวกับสถานศึกษา ความช่วยเหลือเด็กและการกระทำความผิดของเด็ก

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนคนปกติต่อไป

Comments are closed.