โครงการสร้างจิตสำนึก ต่อต้านทุจริต

1IMG_3170

1IMG_3173

1IMG_3164

1IMG_3127

1IMG_3160

1IMG_3139

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดโครงการสร้างจิตสำนึก ต่อต้านทุจริ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน  25559  เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงสร้างจิตสำนึก การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ2559  โดยมีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสถณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 108 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น3

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กล่าวถึงความสำคัญของการจัดโครงการสร้างจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและความขัดแย้งในสังคมไทยที่เกิดขึ้น เป็นผลเนื่องมากจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีมานานในสังคมไทย จึงทำให้เกิดการตื่นตัวของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ และประโยชน์ของการปฏิรูปที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ ประเด็นปัญหาเรืองการทุจริตคอร์รัปชั่น และเทศบาลนครภูเก็ต โดยคณะผู้บริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินการป้องกันทุจริต และเป็นการสอดรับกับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงดำเนินโรงการสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาพท้องถิ่น พนักงานเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากนายภาส ภาสสัทธา ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลนครภูเก็ต ในครั้งนี้

1IMG_3269

62 thoughts on “โครงการสร้างจิตสำนึก ต่อต้านทุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น