โครงการ สสส. รวมพลังคนอาชีวะอาสาฝ่าวิกฤตโควิด19

โครงการนักเรียนนักศึกษาเทคนิคปันสุขขึ้น ร่วมกับ มูลนิธิคนเห็นคน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ สสส. รวมพลังคนอาชีวะอาสาฝ่าวิกฤตโควิด19

                นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นักเรียนนักศึกษาและบุคคลากรในวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดมพลังคนอาชีวะที่มีจิตใจมุ่งมั่น อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นจิตอาสาในยามวิกฤต คนอาชีวะสามารถเป็นพลังที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมได้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละทางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างหนัก รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มีการระดมความคิดจนเกิดไอเดียในการจัดทำโครงการนักเรียนนักศึกษาเทคนิคปันสุขขึ้น ร่วมกับ มูลนิธิคนเห็นคน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ สสส. รวมพลังคนอาชีวะอาสาฝ่าวิกฤตโควิด19 โดยมีการเปิดรับบริจาค การจัดทำ ตู้ปันสุขหน้าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อเปิดรับของบริจาคต่างที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมที่สอง เป็นการขอความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนตามกาลัง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

                ผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนนักศึกษาเทคนิคปันสุข

                1) ได้รับเงินสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ จานวน 60,000 บาท จะได้ชุดสิ่งของบริจาคจำนวน 3,000 ชุด และข้าวกล่องจำนวน 4,000 กล่อง มอบให้กับจุดให้บริการฉีดวัคซีนโรงยิมสี่พันที่นั่งอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน)  และประชาชนทั่วไป

                2) ได้รับการบริจาคชุด PPE จากห้างหุ้นส่วนจำกัดธัรณ์คมน์ จำนวน 50 ชุด ส่งต่อให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต

                 3) ได้รับบริจาคสมุนไพรยาฟ้าทะลายโจรจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา จานวน 60,000 เม็ด ได้นำแจกให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลกรในสถานศึกษา และส่งต่อให้ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลอง และสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดฯ เพื่อให้ส่งต่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

                นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตยังมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ เครื่องฆ่าเชื้อสาหรับวัสดุสิ่งของ โดยระบบการทางานของเครื่องฆ่าเชื้อ จะทำงานผ่านกล่องควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่งจะมีระบบไฟแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับเลือกโหมดการทำงานได้ โหมดที่ 1. ฆ่าเชื้อโดยใช้ลาแสง UV โหมดที่ 2. ฆ่าเชื้อโดยใช้ก๊าซโอโซน ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตและ ขอใบรับรองมาตรฐานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

            คุณธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิคนเห็นคน(สสส.) จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในยามวิกฤตในครั้งนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะจบลงเมื่อไร บุคลากรทางการแพทย์ อสม. อาสาสมัครด้านหน้าจะรับมือได้อีกนานแค่ไหน หากวันนี้เราเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เราก็ยังคงนิ่งเฉยรอการช่วยเหลือ แต่หากวันนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ นอกจากความสุขใจที่ได้แบ่งปันความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้ว เรายังมองเห็นคุณค่าของตนเองและเพื่อนมนุษย์อีกด้วย ทาให้เราไม่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อน เราทุกคนสามารถพบความสุขได้ง่ายๆ ในทุกๆวันจากการนึกถึงเพื่อนมนุษย์และทาประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทางมูลนิธิคนเห็นคนและ สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับพลังที่ดีจากคนอาชีวะทั่วประเทศ นำร่องโดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตที่มีการเปิดระดมทุน และมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อสาหรับวัสดุสิ่งของ นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเทคนิคถลาง มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่อง Robot R-TLTC Anti Covid และ อุปกรณ์เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ 2 in 1 ต้านภัยโควิด-19 สาหรับความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการใช้งานภายในโรงพยาบาล

                สสส.ขอเป็นกาลังใจให้บุคคลกรทางการแพทย์และคนอาชีวะ รวมถึงพี่น้องประชาชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย และยังคงมีความหวังที่จะให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

Comments are closed.