โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” โดยได้เดินทางมาพร้อมคณะ ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดําเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” โดยการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และ เป็นสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สําหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง ในการช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์ สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุด อาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัดโดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียน ทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งโรงเรียนกระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโรงเรียนในลำดับที่ 51 ที่ได้มีการจัดพิธีส่งมอบขึ้น

Comments are closed.